Polityka prywatności - Faktoria Młyn

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego demo.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

§ 1
Administrator danych

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych jest Faktoria Młyn Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bronowicka 11, 30-084 Kraków, Polska

§ 2
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Dane osobowe Użytkowników są zbierane na potrzeby formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. realizacji świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Podczas wypełnienia formularza kontaktowego wymienionego w ust. 1, Użytkownik obligatoryjnie podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości oraz potwierdzenie akceptacji polityki prywatności Serwisu Internetowego.

§ 3
Udostępnianie i powierzenia danych

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4
Prawa Użytkownika

Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5
Mechanizm cookies

Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu są w celu:

  • dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • utrzymania sesji Użytkownika, statycznym, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego faktoriamlyn.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:

  • adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  • uprawnienia do sekcji: lokalizacja, kontakty oraz telefon.
  • wykorzystuje analityczny rodzaj plików cookies. W przypadku tego rodzaju plików cookie Strona Internetowa wykorzystuje rozwiązania i narzędzia Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

§ 6
Postanowienia końcowe

Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną rafal.meus@moneysquare.pl
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu Internetowego.

Obserwuj nas